thanh-toan-qua-ngan-hang-doi-voi-hoat-dong-xuat-khau

Câu hỏi: Đối với hoạt động xuất khẩu thì Doanh nghiệp đối tác nước ngoài không thể thực hiện đăng ký số tài khoản với cơ quan thuế được. Vậy Công ty phải xử lý như thế nào để thực hiện đúng quy định của pháp luật thuế về thanh toán qua ngân hàng? (Công ty…

to-chuc-kinh-doanh-thuc-hien-thu-tuc-ve-thue

Câu hỏi: Đề nghị cho biết tổ chức nào là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế? Tổ chức này có các quyền và nghĩa vụ gì? Trả lời: Điều 20 Luật quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) quy định như sau: 1. Tổ chức…

xac-dinh-so-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-phai-nop-hang-quy