8-thu-tuc-hanh-chinh-moi-thuoc-linh-vuc-quan-ly-thue

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 558/QĐ-BTC công bố 8 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính như sau:

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Thuế

1

Đề nghị tham vấn áp dụng APA trước khi nộp hồ sơ chính thức

Thuế

Tổng cục Thuế

2

Đề nghị áp dụng APA chính thức

Thuế

Tổng cục Thuế

3

Rút đơn và dừng đàm phán APA

Thuế

Tổng cục Thuế

4

Thỏa thuận song phương

Thuế

Tổng cục Thuế

5

Sửa đổi APA

Thuế

Tổng cục Thuế

6

Hủy bỏ APA

Thuế

Tổng cục Thuế

B. Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế

1

Báo cáo APA thường niên

Thuế

Cục Thuế

2

Báo cáo APA đột xuất

Thuế

Cục Thuế

Theo đó, với thủ tục Đề nghị tham vấn áp dụng APA, trước khi nộp hồ sơ chính thức, người nộp thuế (NNT) là đối tượng áp dụng APA có kế hoạch áp dụng APA, gia hạn APA, chuyển đổi hình thức APA hoặc chấp thuận kiến nghị của cơ quan thuế, lập hồ sơ và gửi đến Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế tổ chức họp tham vấn, trên cơ sở kết luận tại Biên bản tham vấn APA và điều kiện của ngành thuế, Tổng cục Thuế có văn bản trả lời người nộp thuế về việc chấp thuận hoặc (lý do) không chấp thuận cho phép người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị áp dụng APA chính thức.

Thời hạn giải quyết với thủ tục này là 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tham vấn.

Với thủ tục Đề nghị áp dụng APA chính thức, trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày NNT nhận được văn bản chấp thuận của Tổng cục Thuế về việc nộp hồ sơ APA chính thức, NNT lập hồ sơ đề nghị áp dụng APA chính thức và gửi đến Tổng cục Thuế.

Trường hợp NNT không có khả năng nộp hồ sơ đúng hạn do những lý do khách quan hợp lý thì phải có văn bản đề nghị và được Tổng cục Thuế gia hạn nộp hồ sơ. Thời gian gia hạn không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ trước đó.

NNT muốn gia hạn áp dụng APA đã ký kết thì chuẩn bị tài liệu, hồ sơ và gửi đến Tổng cục Thuế trước khi APA đã ký hết hạn ít nhất 6 tháng. Thủ tục giải quyết hồ sơ gia hạn APA được thực hiện tương tự như thủ tục đề nghị áp dụng APA.

Thủ tục Rút đơn và dừng đàm phán APA thực hiện theo trình tự: NNT đã nộp hồ sơ đề nghị áp dụng APA chính thức, nếu muốn rút đơn và dừng đàm phán APA thì có văn bản gửi Tổng cục Thuế.

Còn trình tự thực hiện với thủ tục tiếp theo là Thỏa thuận song phương gồm: NNT là đối tượng cư trú tại Việt Nam mong muốn áp dụng APA song phương, đa phương và cần có sự trợ giúp của cơ quan thuế trong việc liên lạc, xúc tiến với cơ quan thuế đối tác để thảo luận, đàm phán phải nộp đơn đề nghị tiến hành thủ tục thỏa thuận song phương theo quy định tại Hiệp định thuế có liên quan, chuẩn bị Đơn đề nghị tiến hành thủ tục thỏa thuận song phương và tài liệu kèm theo và gửi đến Tổng cục Thuế.

Thủ tục Sửa đổi APA, NNT đang áp dụng APA đã ký nếu thuộc các trường hợp sửa đổi APA và mong muốn sửa đổi APA đó thì đề nghị với Tổng cục Thuế.

Thủ tục cuối cùng thuộc phạm vi của Tổng cục Thuế là Hủy bỏ APA: NNT đang áp dụng APA đã ký nếu thuộc các trường hợp có thể huỷ bỏ APA và mong muốn hủy bỏ APA đó thì lập hồ sơ và gửi đến Tổng cục Thuế…

Hoàng Lâm

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.