cac-khoan-bo-sung-khac-de-tinh-dong-bhxh-2016

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, bắt đầu từ 01/01/2016, mức lương tháng tham gia bảo hiểm bắt buộc của năm 2016, năm 2017 được tính bằng tổng các khoản:

  • Tiền lương được thỏa thuận theo Hợp đồng lao động
  • Các khoản phụ cấp lương

Và từ năm 2018, mức lương tháng tham gia bảo hiểm bắt buộc được tính:

  • Tiền lương được thỏa thuận theo Hợp đồng lao động
  • Các khoản phụ cấp lương
  • Các khoản bổ sung khác

Như vậy, các khoản bổ sung khác là các khoản nào? Đại Lý Thuế VTAX xin được điểm lại như sau:

Theo Điều 3, Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn rõ: “Các khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động”.

Các khoản bổ sung khác không bao gồm: Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động (Điều 103:”Tiền thưởng: 1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. 2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở”) ; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.” 

Như vậy, các khoản bổ sung khác dùng để tính đóng BHXH là những khoản tiền có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động. Còn tất cả các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong HĐLĐ, không phải cộng vào mức lương khi xác định tiền lương tính BHXH vào năm 2016 và kể cả 2018.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.