cach-xu-ly-khi-nop-thue-dien-tu-gap-su-co

Bộ Tài chính vừa ban hành Quy định về việc nộp thuế điện tử qua Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố trong quá trình nộp thuế điện tử tại Quyết định số 912/QĐ-BTC.

Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, người nộp thuế tham gia đăng ký và nộp thuế điện tử phải thực hiện đúng quy định ban hành tại Quyết định số 912/QĐ-BTC.

Chứng từ điện tử bắt buộc phải có chữ ký số

Theo đó, để sử dụng dịch vụ T-VAN trong việc nộp thuế điện tử, người nộp thuế (NNT) lập tờ khai đăng ký theo mẫu gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Ngay sau khi nhận được tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN, cơ quan thuế gửi thông báo đến tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Trường hợp không chấp thuận, cơ quan thuế thông báo lý do cho tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Sau khi thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN, NNT thực hiện đăng ký với ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản để thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử theo quy định của ngân hàng thương mại. Sau khi chấp nhận đăng ký của NNT, ngân hàng thương mại gửi thông báo đến cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để gửi cho tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Kể từ khi được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng dịch vụ T-VAN để nộp thuế điện tử đến khi chấm dứt sử dụng dịch vụ, người nộp thuế thực hiện gửi, nhận các chứng từ điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Chứng từ điện tử của người nộp thuế gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN đến cơ quan thuế phải có chữ ký số của người nộp thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin trên Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN; hoặc ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN, NNT thực hiện khai các thông tin theo mẫu ban hành tại Quyết định này và gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Cơ quan Thuế gửi thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN đến NNT qua tố chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Kể từ thời điểm đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN đối với thủ tục nộp thuế, NNT thực hiện thủ tục nộp thuế bằng hình khác.

Không bị tính tiền chậm nộp nếu lỗi thuộc về cơ quan thuế

Trong trường hợp NNT gặp sự cố trong quá trình thực hiện nộp thuế điện tử do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của NNT thì NNT liên hệ với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời.

Trường hợp đến hạn nộp thuế mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật của NNT chưa khắc phục được sự cố, NNT thực hiện nộp thuế cho cơ quan thuế bằng hình thức thông thường khác. Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm quản lý, hỗ trợ, hướng dẫn để  NNT tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử trong các kỳ tiếp theo.

Trường hợp có lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (trường hợp NNT sử dụng dịch vụ T-VAN), tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN có trách nhiệm thông báo cho NNT được biết, phối hợp với Tổng cục Thuế để được hỗ trợ.

Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN phải chịu trách nhiệm (theo quy định tại hợp đồng về cung cấp dịch vụ giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và NNT) về việc giao dịch nộp thuế điện tử của NNT đến cơ quan thuế không đúng thời hạn, trong trường hợp NNT thực hiện nộp thuế điện tử đúng thời hạn theo qui định.

Trường hợp do lỗi của cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế thì Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế về sự cố của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thời gian hệ thống tiếp tục vận hành.

Trong thời gian cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố theo thông báo của Tổng cục Thuế nêu trên, NNT không bị tính tiền chậm nộp cho khoản nộp có hạn nộp nằm trong khoảng thời gian hệ thống có sự cố.

Trường hợp các sai sót khác được phát hiện sau khi ngân hàng thương mại đã hạch toán vào tài khoản của KBNN, thì các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp giải quyết theo nguyên tắc xử lý sai sót trong thu NSNN do Bộ Tài chính quy định và đảm bảo NNT không bị tính tiền chậm nộp nếu do lỗi của Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Hoàng Lâm

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.