chung-chi-hanh-ngh-nhu-anh chung-chi-hanh-ngh-nhu-anh chung-chi-hang-nghe

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẠI LÝ THUẾ

 

ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ THUẾ

Ngày 19/7/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 117/2012/TT-BTC hướng dẫn để được thành lập một Đại lý thuế, cần phải có các điều kiện như:

–          Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

–          Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

–          Có ít nhất 2 nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Nhân viên đại lý thuế phải có đủ các điều kiện:

+        Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam

+        Có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp

+        Là thành viên sáng lập hoặc có hợp đồng lao động làm việc trong Đại lý thuế

+        Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại một (01) đại lý thuế

QUYỀN HẠN CỦA ĐẠI LÝ THUẾ

Khi thực hiện hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý thuế có quyền như sau:

  1. Được thực hiện các thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế.
  2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thuế cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, hồ sơ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan tới việc làm thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.
  3. Được thực hiện các quyền của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế.
  4. Đại lý thuế được cơ quan thuế các cấp hỗ trợ như hướng dẫn miễn phí thủ tục hành chính, phổ biến các quy định mới về thuế, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật khi thực hiện kê khai thuế điện tử.

TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI LÝ THUẾ

1 – Đại lý thuế đã được cấp giấy xác nhận và có tên trong danh sách đại lý thuế đủ điều kiện kinh doạnh làm thủ tục về thuế đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế mới được thực hiện ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế. Hợp đồng phải được lập bằng văn bản, trong đó nêu rõ phạm vi công việc được uỷ quyền, thời hạn được uỷ quyền, trách nhiệm của các bên và các nội dung khác do hai bên thoả thuận nhưng không trái với quy định của pháp luật.

2 – Khai, ký tên, đóng dấu trên tờ khai thuế, hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế, hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3 – Cung cấp chính xác, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế các tài liệu, chứng từ để chứng minh tính chính xác của việc khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, đề nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn của người nộp thuế.

4 – Không được thông đồng với công chức quản lý thuế, người nộp thuế để trốn thuế, gian lận thuế. Trường hợp đại lý thuế có hành vi thông đồng với người nộp thuế hoặc tự thực hiện các hành vi trốn thuế, khai thiếu thuế, vi phạm thủ tục về thuế thì người nộp thuế vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sai phạm trên. Đại lý thuế phải liên đới chịu trách nhiệm và phải chịu bồi thường cho tổ chức, cá nhân nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết với tổ chức, cá nhân nộp thuế.

5 – Giữ bí mật thông tin cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế có đủ bằng chứng về việc đại lý thuế không thực hiện đúng trách nhiệm này, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân nộp thuế thì kiến nghị Cục Thuế đình chỉ hoạt động của đại lý thuế và đại lý thuế phải chịu bồi thường cho tổ chức, cá nhân nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết với tổ chức, cá nhân nộp thuế.

6 – Đại lý thuếcó trách nhiệm báo cáo với cơ quan thuế trong các trường hợp sau:

– Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và các thông tin cần thiết khác phục vụ cho hoạt động quản lý khi cơ quan thuế yêu cầu bằng văn bản.

– Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày thay đổi danh sách nhân viên đại lý thuế, đại lý thuế phải thông báo cho Cục Thuế quản lý thuế trực tiếp, bao gồm:

+ Danh sách nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).

+ Danh sách nhân viên đại lý thuế vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 17 Thông tư này hoặc thuyên chuyển, nghỉ việc, nghỉ hưu, chết hoặc không đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này).

7 - Hàng năm, đại lý thuế cử nhân viên đại lý thuế tham gia khoá học cập nhật kiến thức do Tổng cục Thuế tổ chức.