chuyen-nhuong-von-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Câu hỏi:

Tôi có phần vốn góp trong công ty TNHH 4 thành viên, nay tôi muốn cho chồng tôi 1 phần trong vốn của tôi, chồng tôi là người nước ngoài, xin quý sở cho tôi biết có được không và cần những thủ tục gì?
Cám ơn!

Câu trả lời:

I.Sở Kế họach và Ðầu tư xin phúc đáp câu hỏi của Ông (Bà) như sau:

Hiện nay, việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần được thực hiện theo Quyết định 88/2009/QÐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Ðiều 3 như sau:

1/Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các công ty đại chúng theo tỷ lệ quy định của pháp luật về chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.

2/Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề thuộc pháp luật chuyên ngành theo tỷ lệ quy định của pháp luật chuyên ngành đó.

3/Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thương mại dịch vụ tuân theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4/Ðối với doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, bao gồm cả một số ngành nghề, lĩnh vực có quy định khác nhau về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần không quá mức của ngành nghề, lĩnh vực có quy định tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thấp nhất.

5/Ðối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần theo tỷ lệ tại phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt mức quy định nếu doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động trong các lĩnh vực thuộc các trường hợp nêu tại khoản 2, 3, 4 Ðiều này.

6/Ngoài các trường hợp nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam với mức không hạn chế.

Do đó, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định và cho biết doanh nghiệp thực hiện việc nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn theo trường hợp nào trong các trường hợp nêu trên. Ngoài ra, doanh nghiệp cần cung cấp các văn bản luật chứng minh việc đã thực hiện theo quy định đó để Phòng Ðăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Ðầu tư có cơ sở đối chiếu, xem xét.

II.Về hồ sơ thay đổi:

Khi có nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn vào công ty, công ty phải làm hồ sơ thay đổi và đăng ký tại Phòng Ðăng ký kinh doanh Ố Sở Kế hoạch và Ðầu tư TPHCM theo hướng dẫn sau:

1/ Căn cứ khoản 2 Ðiều 6 Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 88/2009/QÐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ) và Thông tư 03/2004/TT-NHNN ngày 25/5/2004 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn mua cổ phần phải có tài khoản cá nhân (pháp nhân) mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam; mọi hoạt động mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu và sử dụng cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển tiền ra nước ngoài và các hoạt động khác có liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam đều phải thông qua tài khoản ngân hàng.

Ðể thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải mở một tài khoản “Góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam” (sau đây gọi tắt là “Tài khoản Góp vốn, mua cổ phần”) tại một Ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Mọi giao dịch chuyển tiền để thực hiện việc góp vốn, mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu và sử dụng cổ tức, lợi tức được chia, mua ngoại tệ tại các Ngân hàng được phép để chuyển ra nước ngoài và các giao dịch khác liên quan đến hoạt động góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện thông qua tài khoản này.

2/ Cung cấp hồ sơ lý lịch tư pháp của nhà đầu tư nước ngoài:

a/Cá nhân: Lý lịch tư pháp (đã được chứng thực và hợp pháp hoá lãnh sự) bản sao hợp lệ hộ chiếu còn giá trị đối với cá nhân là người nước ngoài.

b/Tổ chức:

+Tổ chức được thành lập tại nước ngoài: Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền tại nước tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh cấp; hoặc Giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh; Hoặc Giấy phép thành lập chi nhánh tại Anh Phuong: tại Việt Nam (nếu có chi nhánh tại Việt Nam)

+Tổ chức thành lập và hoạt động ở Việt Nam có tỷ lệ tham gia góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trên 49% vốn điều lệ: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3/ Doanh nghiệp thực hiện thay đổi ngành nghề đã đăng ký thay đổi theo quy định khi có nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần được thực hiện mã hoá ngành nghề như sau:

-Ðối với các ngành nghề được quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: cột tên ngành doanh nghiệp ghi theo đúng ngành nghề đã được cam kết trong các điều ước quốc tế đó; cột mã ngành doanh nghiệp ghi mã theo Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu của Liên hợp Quốc (CPC).

-Ðối với các ngành nghề được quy định trong các văn bản pháp luật chuyên ngành: cột tên ngành doanh nghiệp ghi theo đúng ngành nghề được quy định trong văn bản pháp luật; cột mã ngành doanh nghiệp ghi điều khoản và tên, số, trích yếu của văn bản pháp luật đó.

Tham khảo hồ sơ thay đổi ngành nghề Công ty Cổ phần tại địa chỉ website Sở Kế hoạch và Ðầu tư http://dpi.hochiminhcity.gov.vn /mục Tiếng Việt/ Thủ tục cấp đăng ký doanh nghiệp và biểu mẫu chi tiết/ Công ty /Ðăng ký thay đổi nội dung
Tham khảo tên ngành và mã ngành tại địa chỉ website http://dpi.hochiminhcity.gov.vn / mục Tiếng Việt / chọn Văn bản pháp quy về đăng ký kinh doanh/ chọn Luật Doanh nghiệp, Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan

4/Khoản 1 Ðiều 50 Luật Ðầu tư quy định: Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Và tại khoản 3 Ðiều 56 Nghị định 108/2006/NÐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ðầu tư quy định: Trường hợp nhà đầu tư góp vốn để đầu tư thì phải làm thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Theo đó, khi có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam thì phải thực hiện đăng ký đầu tư.

Do đó, trường hợp của doanh nghiệp sau khi chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài đã trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định.

Trân trọng.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.