viec-dung-ten-trong-ban-dang-ky-kinh-doanh

Câu hỏi:

Công ty cổ phần được thành lập trên 3 năm đến nay muốn tăng vốn điều lệ và tiếp nhận cổ đông mới thì cổ đông đó có được đứng tên trong bản đăng ký kinh doanh đó không?

Câu trả lời:

Căn cứ Ðiều 84.5 Luật Doanh nghiệp thì: Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Ðại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.

Theo công văn số 737/BKH-PTDN ngày 31/1/2008 của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư về việc thay đổi cổ đông sáng lập thì: Căn cứ theo khoản 3, khoản 4, khoản 5 Ðiều 87 Luật Doanh nghiệp thì sau ba năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện bằng văn bản theo cách thông thường hoặc bằng cách trao tay cổ phiếu và những thông tin về người mua được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

Do đó, trường hợp của doanh nghiệp là công ty cổ phần được thành lập trên ba năm việc thay đổi cổ đông được thể hiện trên số cổ đông và được lưu giữ tại công ty.
Ðề nghị quý ông (bà) nghiên cứu thực hiện.

Về việc tăng vốn điều lệ do phát hành ra bên ngoài, đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định 58/2012/NÐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ.

Trân trọng.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.