cong-van-4209TCT-DNL-cua-tong-cuc-thue

Ngày 12 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4209/TCT-DNL trả lời Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về vấn đề vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT của chi phí liên quan đến TSCĐ. Đại lý thuế VTAX xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 4209/TCT-DNL

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8994/TGĐ-NHCT10 ngày 24/8/2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí liên quan đến hoạt động của tài sản cố định, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT quy định: “Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành: Tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng…”.

Tại công vãn số 3201/TCT-DNL ngày 11/8/2015 của Tổng cục hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT quy định: “Thuế GTGT đầu vào của chi phí liên quan đến hoạt động của tài sản cố định, máv móc, thiết bị của các tố chức tín dụng không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Căn cứ các quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2014 trở đi, thuế GTGT đầu vào của chi phí liên quan đến hoạt động của tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.