dich-vu-so-huu-tri-tue

DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Nội dung Phí dịch vụ (đồng) Thời gian

 Đăng ký nhãn hiệu

2.500.000 + 01 – 02 tháng (kể từ này nộp đơn): có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

+ 09 – 10 tháng (kể từ ngày Chấp nhận đơn hợp lệ): có Thông báo cấp Giấy chứng nhận Nhãn hiệu hàng hóa

+ Thời hạn: 10 năm (được gia hạn thêm 10 năm cho mỗi lần gia hạn).

 Đăng ký bản quyền tác giả

2.500.000 + 45 ngày

 Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

6.000.000 + 01 – 02 tháng (kể từ này nộp đơn): có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

+ 09 – 10 tháng (kể từ ngày Chấp nhận đơn hợp lệ): có Thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký Kiểu dáng công nghiệp.

+ Thời hạn: 05 năm và có thể gia hạn bảo hộ hai lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm).

Đăng ký sáng chế

12.000.000 + 30 ngày: xác lập quyền ưu tiên đăng ký sáng chế tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.

+ 02 tháng(kể từ này nộp đơn): Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

 + 09 tháng(kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ): Thông báo cấp Giấy chứng nhận. 

 Đăng ký giải pháp hữu ích

8.000.000 + 20 ngày: xác lập quyền ưu tiên đăng ký giải pháp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.

+ 02 tháng(kể từ này nộp đơn): Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

+ 09 tháng(kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ): Thông báo cấp Giấy chứng nhận.