doi-tuong-phai-quyet-toan-thue-tncn-nam-2015

Cá nhân trong năm phải khai thuế thu nhập cá nhân và cuối năm phải quyết toán thuế TNCN. Tuy nhiên có một số đối tượng phải quyết toán thuế và có một số đối tượng không phải quyết toán thuế. Sau đây, Đại lý thuế VTAX xin chia sẻ bài viết về những người phải quyết toán thuế TNCN năm 2015:

1. Tổ chức cá nhân phát sinh trả thu nhập nào phải quyết toán thuế năm 2015

Theo quy định của Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 1 Sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.” 

Như vậy:  

– Tất cả các tổ chức, cá nhân trả thu nhập đều phải khai quyết toán thuế TNCN trừ những trường hợp sau:

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

+ Tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

2. Cá nhân nào phải quyết toán thuế năm 2015

Thông tư Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp”

Như vậy cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Có số thuế TNCN phải nộp thêm.

– Có số thuế TNCN nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Lưu ý: Những trường hợp khác thì cá nhân không phải khai quyết toán như sau:

– Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

– Cá nhân đó ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị và có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng mà đã khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán đối với khoản thu nhập này.

– Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

3. Cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh phải quyết toán thuế.

Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 16, Khoản 2, Điểm a quy định về nguyên tắc khai quyết toán thuế đối với một số trường hợp sau:

“- Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc Hợp đồng làm việc tại Việt nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh theo hướng dẫn tại điểm b.2 khoản này.”

Như vậy cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc làm việc tại Việt Nam thì phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.