giam-von-dieu-le-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien

Câu hỏi:

Công ty TNHH 1 thành viên đã thành lập năm 2012, hoạt động liên tục hơn 2 năm. Chủ sở hữu muốn giảm vốn điều lệ công ty. Vậy cho hỏi hồ sơ chứng minh bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã giảm vốn là hồ sơ gì?

Trả lời:

+ Căn cứ 87 Luật doanh nghiệp 2014 thì Công ty TNHH 1 thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật này.

+ Doanh nghiệp nộp kèm báo cáo tài chính của công ty TNHH 1 thành viên của mình tại thời điểm gần nhất để Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở xem xét.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.