gop-ky-ke-toan-giua-2-nam

Câu hỏi:

Doanh nghiệp tôi thành lập vào ngày 25/10/2014, đã thực hiện việc đăng ký gộp kỳ kế toán năm 2014 và năm 2015 là trên 12 tháng. Được biết chế độ kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC sẽ được thay thế bởi TT 200/2014/TT-BTC. Vậy quý Bộ vui lòng cho biết công ty chúng tôi có được gộp kỳ báo cáo của năm 2014 và 2015 nữa hay không? Trường hợp được phép gộp thì chế độ kế toán được áp dụng theo quy định tại QĐ 15/2006/QĐ-BTC hay theo hướng dẫn tại TT 200/2014/TT-BTC?

Trả lời:

Khoản 4 điều 13 Luật Kế toán quy định “trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.”

Theo quy định trên trường hợp năm tài chính của Công ty từ 1/1-31/12 và thành lập vào ngày 25/10/2014 thì Công ty được gộp kỳ kế toán năm 2014 vào năm 2015 và chế độ kế toán áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC.

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.