hop-dong-cung-cap-dich-vu-ke-toan

Câu hỏi:

A có chứng chỉ hành nghề kế toán và đã đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán, đăng ký hành nghề kế toán độc lập. A ký hợp đồng làm kế toán trưởng cho công ty H nơi có anh ruột mình làm giám đốc. Đồng thời A ký hợp đồng dịch vụ làm kế toán trưởng cho công ty cổ phần M, trong đó H là cổ đông lớn của công ty cổ phần M. Hỏi:

a.Việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán trên có vi phạm pháp luật kế toán không? Tại sao?

b.Nêu hình thức và biện pháp xử lý đối với trường hợp trên.

Trả lời:

Khoản 1, Điều 45 Nghị định 129/2004/NĐ-CP quy định:

“Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán, cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán nhưng không được cung cấp dịch vụ kế toán khi người có trách nhiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán thuộc các trường hợp sau:

  1. Là bố, mẹ; vợ, chồng; con; anh chị em ruột của người có trách nhiệm quản lý điều hành, kể cả kế toán trưởng của đơn vị kế toán quy định tại điểm a, b, c, e, g, i khoản 1 Điều 2 của Nghị định này.”

Như vậy, theo giải trình của quý độc giả thì A (là người đã có chứng chỉ hành nghề kế toán và đã đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán, đăng ký hành nghề  kế toán độc lập) ký hợp đồng cung cấp dịch vụ làm kế toán trưởng cho Công ty H, trong khi đó anh ruột của A là giám đốc của Công ty H, như vậy trong trường hợp này thì A đã vi phạm quy định tại Điều 45, Nghị định 129/2004/NĐ-CP và vi phạm quy định của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Theo đó, vi phạm này về cơ bản sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP.

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.