huong-dan-tra-cuu-thong-tin-ve-gia-tri-su-dung-the-bhyt

BHXH Việt Nam vừa có Công văn 3881/BHXH-ST , ngày 7/10/2016, hướng dẫn BHXH các tỉnh, TP, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam về việc quản lý dữ liệu và tra cứu thông tin về giá trị sử dụng của thẻ BHYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT.

Theo đó, để thống nhất việc quản lý dữ liệu và tra cứu thông tin về giá trị sử dụng của thẻ BHYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu:

Về quy trình quản lý dữ liệu thu và cấp thẻ BHYT: Mọi phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT cập nhật vào chương trình quản lý thu và quản lý sổ thẻ được tự động chuyển về BHXH Việt Nam. Cơ sở dữ liệu cấp thẻ BHYT của người tham gia BHYT, được tập trung tại Trung tâm dữ liệu của BHXH Việt Nam do Trung tâm Công nghệ thông tin quản lý và vận hành.

Về quy trình cập nhật và tra cứu thông tin về thẻ BHYT: Đối với đơn vị SDLĐ cùng tham gia BHXH, BHYT, khi có phát sinh tăng, giảm người tham gia BHYT, đơn vị phải kịp thời lập danh sách tăng, giảm gửi cơ quan BHXH theo mẫu quy định tại Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Trường hợp đơn vị SDLĐ lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị SDLĐ phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.

Đối với cơ quan BHXH, Phòng (hoặc Tổ) Quản lý Thu, tiếp nhận hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có) do bộ phận một cửa hoặc đơn vị SDLĐ chuyển đến; kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên danh sách, tờ khai; cập nhật và xử lý dữ liệu trên phần mềm quản lý thu. Thực hiện giảm đối tượng; điều chỉnh mức đóng BHYT của những trường hợp báo giảm; giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT. Chuyển dữ liệu tăng, giảm người tham gia BHYT sang phần mềm quản lý sổ thẻ để tự động kết chuyển về BHXH Việt Nam.

Đối với các cơ sở KCB BHYT, khi tiếp nhận thẻ BHYT của bệnh nhân đến KCB BHYT, thực hiện tra cứu thông tin về thẻ BHYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT theo hướng dẫn của cơ quan BHXH để hệ thống tự động rà soát giá trị sử dụng của thẻ BHYT. Trên cơ sở kết quả tra cứu, cơ sở KCB BHYT sẽ thanh toán chi phí KCB BHYT đối với các trường hợp thẻ BHYT còn hạn sử dụng và người tham gia BHYT đang đóng BHYT; không thanh toán chi phí KCB BHYT đối với các trường hợp thẻ BHYT còn hạn sử dụng, nhưng tại thời điểm KCB người tham gia đã báo giảm đóng BHYT.

BHXH Việt Nam giao Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm tổ chức, quản lý vận hành, hướng dẫn tra cứu thông tin về thẻ BHYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT; BHXH các tỉnh, TP, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở KCB BHYT thực hiện việc tra cứu thông tin về thẻ BHYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT.

Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Công văn số 1814/BHXH-ST ngày 24/5/2016 về việc thu hồi thẻ BHYT của BHXH Việt Nam.

PTH

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.