huong-dan-ve-von-dieu-le

1. Vốn điều lệ

a) Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là tổng giá trị các phần vốn góp do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn cụ thể và đã được ghi vào Điều lệ công ty.

b) Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổng giá trị số vốn do chủ sở hữu đã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn cụ thể và đã được ghi vào Điều lệ công ty.

Thời hạn mà thành viên, chủ sở hữu công ty phải góp đủ số vốn đã cam kết vào vốn điều lệ là không quá 36 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, thay đổi thành viên.

c) Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã phát hành. Số cổ phần đã phát hành là số cổ phần mà các cổ đông đã thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty; số cổ phần này phải được thanh toán đủ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật có vốn pháp định thì vốn điều lệ doanh nghiệp đăng ký phải cao hơn hoặc bằng mức vốn pháp định.

Trường hợp ngành nghề doanh nghiệp đăng ký không phải là ngành theo quy định có vốn pháp định, doanh nghiệp chủ động đăng ký mức vốn điều lệ cho phù hợp tùy vào khả năng tài chính và quy mô hoạt động.

2. Hướng dẫn đăng ký thời điểm góp vốn

Doanh nghiệp phải ghi cụ thể thời điểm góp vốn (ngày, tháng, năm) của chủ sở hữu/thành viên/cổ đông trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Ví dụ: 15/4/2013

Chủ sở hữu/thành viên có thể đăng ký góp vốn thành nhiều đợt. Ví dụ: đợt 1 (15/4/2013), đợt 2 (01/5/213), đợt 3 (15/7/2013).

Thời điểm góp vốn lần đầu phải phù hợp với ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; thời điểm góp vốn lần cuối không vượt quá 36 tháng (đối với công ty TNHH) và 90 ngày (đối với công ty cổ phần) kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

3. Hướng dẫn công ty cổ phần tăng vốn điều lệ

– Đối với công ty cổ phần đại chúng: sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần theo quy định của Luật Chứng khoán và báo cáo kết quả cho Ủy ban chứng khoán nhà nước về đợt phát hành, công ty thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

– Đối với công ty cổ phần chưa đại chúng:

+ Trường hợp tăng vốn do phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty: Công ty phải gửi bảo đảm bằng văn bản thông báo việc phát hành thêm cổ phần phổ thông đến địa chỉ thường trú của các cổ đông. Thông báo này phải được đăng tải trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc đăng báo trong ba số liên tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo. Sau khi hoàn tất chào bán, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

+ Trường hợp tăng vốn do phát hành cổ phần cho nhà đầu tư bên ngoài (không phải là cổ đông của công ty): doanh nghiệp thực hiện thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu và có báo cáo kết quả chào bán cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ kỹ hơn.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.