thoi-han-nop-thue-trong-truong-hop-thoi-han-nop-la-ngay-nghi

Câu hỏi:

Theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC, trong trường hợp kê khai thuế hàng tháng, nếu ngày 20 của tháng sau là ngày nghỉ thì sẽ kê khai thuế vào ngày tiếp theo. Tuy nhiên, chúng tôi muốn hỏi cụ thể rằng nếu ngày 20 rơi vào ngày nghỉ thì việc nộp thuế sẽ phải thực hiện trước ngày 20 hay ngày hôm sau của ngày nghỉ là ngày 21?

Câu trả lời:

Căn cứ Điều 8, Khoản 3 điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

“Điều 8. Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế

“…3. Trường hợp thời hạn là một ngày cụ thể thì ngày bắt đầu tính hết thời hạn là ngày tiếp theo của ngày cụ thể đó.

4. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó…”.

“Khoản 3, Điều 9 Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

c) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cả năm chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

g) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.

h) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thu khác liên quan đến sử dụng đất theo cơ chế một cửa liên thông thì thực hiện theo thời hạn quy định tại văn bản hướng dẫn liên ngành về cơ chế một cửa liên thông đó”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, nếu áp dụng trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hàng tháng thì thời gian nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế nếu ngày thứ 20 không phải là ngày nghỉ theo quy định thì ngày thứ 21 là ngày bắt đầu tính hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi mốt của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế nếu ngày thứ 20 là ngày nghỉ theo quy định và ngày thứ 22 là ngày bắt đầu tính hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.