noi-dung-chung-tu-ke-toan

Câu hỏi:

Cho em hỏi chứng từ kế toán cần phải có thông tin gì ạ và được quy định ở đâu?

Câu trả lời:

Theo Điều 17. Luật kế toán số 03/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2003, quy định như sau:

Chứng từ kế toán phải có 7 nội dung chủ yếu sau đây:

1) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

2) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

3) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

4) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

5) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

6) Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

7) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định như trên, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.