thanh-ly-tai-san-co-dinh

Câu hỏi:

Khi thanh lý TSCĐ chưa hết thời gian khấu hao. Phần khấu hao còn lại đó có được phân bổ dần cho các năm còn lại hay đưa thẳng vào chi phí trong năm thanh lý.

Trả lời :

Tài sản cố định chưa tính đủ khấu hao (Chưa thu hồi đủ vốn) mà đã thanh lý, thì phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý bồi thường và phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi, không được bồi thường phải được bù đắp bằng số thu do thanh lý của chính TSCĐ đó, số tiền bồi thường do lãnh đạo doanh nghiệp quyết định.

Nếu số thu thanh lý và số thu bồi thường không đủ bù đắp phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi thì chênh lệch còn lại được coi là lỗ về thanh lý TSCĐ và kế toán vào chi phí khác.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.