thong-tu-96-2015-ve-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các thông tư về thuế.

Chuyển lỗ giữa các loại thu nhập tính thuế

Thông tư 96 quy định rõ hơn về chuyển lỗ năm tiếp theo giữa các loại thu nhập tính thuế, như: DN trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC). Sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo, trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.

Đối với số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì DN phải chuyển vào thu nhập của chính các hoạt động này, nếu chuyển không hết thì được chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác), từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp DN làm thủ tục giải thể, sau khi có quyết định giải thể nếu có chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của DN thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả số lỗ của các năm trước được chuyển sang theo quy định) vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Xác định thu nhập chịu thuế

Thông tư quy định mới về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Theo hướng dẫn của thông tư mới, ngoài các khoản chi không được trừ nêu tại thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế, bao gồm: thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác, DN được trừ  mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, chưa thanh toán thì DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp khi thanh toán, DN không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ này vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh khoản chi phí này).

Ngoài ra, thông tư bỏ nhiều quy định về thu nhập khác và bổ sung hướng dẫn tại thu nhập khác; bổ sung hướng dẫn về chuyển lỗ khi chia, tách DN; quy định mới về xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng; sửa đổi, bổ sung điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN, thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015 trở đi./.

Đức Minh

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.