tong-cuc-thue-cai-cach-he-thong-thue-nam-2015

Trên cơ sở Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015, ngày 5/1/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-TCT về kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015, theo đó kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015 của ngành thuế sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như:

Về thể chế chính sách thuế 

Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế thuế theo hướng đơn giản, đồng bộ, minh bạch, phù hợp với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung hoàn thiện và trình Quốc hội ban hành Luật phí, lệ phí, trình các cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật phí, lệ phí, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế tài nguyên, Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế, Thông tư hướng dẫn về thuế Tiêu thu đặc biệt, Hoàn thiện thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa và tích hợp cao.

Về quản lý thuế 

Xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý thuế hiện đại, hiệu quả, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp thuế; Đổi mới và tăng cường năng lực công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ đối với người nộp thuế; Hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế trên cơ sở triển khai mở rộng dịch vụ điện tử, tạo thuận lợi và giảm thời gian của người nộp thuế, thí điểm nộp thuế và hoàn thuế thông qua tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế mở tại ngân hàng thương mại, triển khai thí điểm việc nộp thuế, hoàn thuế thông qua tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế mở tại ngân hàng thương mại. Tích cực cải cách công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế và đẩy mạnh dự báo thu ngân sách nhà nước.

Việc triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015 sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 và  chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020.

Tuấn Anh

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.